Az Európai Unió által társfinanszírozott egyéb programokkal kapcsolatos információkért látogasson el ide: www.fonduri-ue.ro

Ezen anyag tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió vagy Románia kormányának hivatalos álláspontját!

Ezt az oldalt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozza

Szé­kely­ud­var­hely­től 38 km-re észak­nyu­gat­ra a Kis-Kü­kül­lő men­tén, a Gör­gé­nyi-ha­va­sok­tól dél­re fek­szik. Neve a ma­gyar pa­raj fő­név­ből szár­ma­zik. A ha­gyo­mány sze­rint neve on­nan ered, hogy a só­szál­lí­tó fu­va­ro­sok lo­va­i­kat e he­lyen le­gel­tet­ték „pá­réz­tat­ták”, mi­köz­ben sze­ke­re­i­ket meg­rak­ták só­val.

Ha­tá­rá­ban a Kis-Kü­kül­lő és a Nagy­ág völ­gyén fel­fe­lé ha­lad­va emel­ke­dő szik­la­cso­port egyik csú­csán áll­nak Raps­óné vá­rá­nak rom­jai. Ősszé­kely vár­nak tart­ják, ere­de­te, sor­sa is­me­ret­len. Az 1974. évi ása­tás alap­ján 11-12. szá­za­di­nak be­csü­lik.

A te­le­pü­lés­nek már a ró­ma­i­ak ko­rá­ban is mű­köd­tek só­bá­nyái. A ha­gyo­mány sze­rint ere­de­ti­leg a mai Desz­kás­vár-dű­lő­ben fe­küdt, me­lyet az itt ta­lált te­le­pü­lés­nyo­mok meg­erő­sí­te­nek. Ká­pol­nás­me­zőn egy­kor Szent Lász­ló ká­pol­ná­ja ál­lott, rom­jai 1852-ben még lát­szot­tak.

A Szé­kely­föld la­kói 1562-ig sza­ba­don ren­del­kez­tek a só­val, a só­vi­dé­ki sót a szé­kely nem­zet só­ja­ként is em­le­get­ték, de a szé­ke­lyek so­ro­za­tos lá­zon­gá­sai mi­att II. Já­nos ma­gyar ki­rály a szé­kely só­bá­nyá­kat ál­la­mi mo­no­pó­li­um­má nyil­vá­ní­tot­ta. II. Já­nos el­ren­del­te a só­bá­nyák őr­zé­sét és így jön lét­re 1564-ben Pa­rajd te­le­pü­lé­se. Az er­dé­lyi fe­je­de­lem­ség ko­rá­ban a szé­ke­lyek só­bá­nyá­ja, a ka­ma­ra­is­pán szék­he­lye a szom­szé­dos Só­fal­ván volt.

Pa­rajd te­le­pü­lé­se meg­szü­le­té­sé­től kezd­ve még so­ká­ig Só­fal­va a ké­sőb­bi Fel­ső­só­fal­va tar­to­zé­ka, 1669-ben vá­lik ki ön­ál­ló te­le­pü­lés­ként Só­fal­vá­ból. A Habs­burg ura­lom alatt nyit­ják meg Pa­raj­don a só­bá­nyá­kat. 1910-ben 2888 la­ko­sá­ból 2858 ma­gyar, 17 né­met, 8 ro­mán volt.

A tri­a­no­ni bé­ke­szer­ző­dé­sig Ud­var­hely vár­me­gye Pa­raj­di já­rá­sá­hoz tar­to­zott. A Ma­ros Ma­gyar Au­to­nóm Tar­to­mány fel­szá­mo­lá­sá­val 1968-ban Pa­rajd­hoz csa­tol­ják az ad­dig ön­ál­ló köz­ség­ként sze­rep­lő Só­fal­vát, így a mai nap Alsó– és Fel­ső­só­fal­va, il­let­ve Bé­kás­ta­nya Pa­rajd köz­ség ré­sze.

Forrás: http://www.sovidekhegyalja.ro/